Allmänna villkor för Trackntrace & TRAKK Sverige AB, kallat Trackntrace

1 Beskrivning av systemet

Spårsändaren består av en batteridriven Tracker avsedd att placeras i Objekt alternativt som överfallslarm. Varje spårsändare har en identifikationskod som är unik,

1.1 Spårningsavtalets omfattning

Spårningsavtalet gäller för sökning och positionering av objekt angivet i Trackntrace portal. Spårningsavtalet omfattar inte installation/montering av spårsändaren.

2. Spårningsavtalet parter/användande av spårsändaren

Spårningsavtalet gäller mellan Trackntrace och den person eller det företag som har tecknat sig såsom Kund. Kunden äger ej rätt att överlåta spårsändaren till annan utan Trackntrace skriftliga samtycke.

3. Spårningsavtalets varaktighet uppsägning/upphörande

Spårningsavtalet gäller under avtalsperioden och förnyas automatiskt om ej skriftligen sagts upp av någon part senast tre månader före avtalsperiodens utgång. Även under förlängningsperioderna gäller en uppsägningstid om tre månader. Om uppsägning ej skett faktureras kunden för den nya perioden i enlighet med avtalet och punkt 6. Spårsändaren kan inte användas utan att spårningsavtal samtidigt tecknats samt registrerats hos Trackntrace. Om avtalet upphör stängs spårsändaren av och Kunden underrättas normalt om företagen åtgärd via mejl. I de fall part väsentligt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal äger den andra parten rätt att skriftligen säga upp avtalet med omedelbar verkan. Bristande betalning efter förfallotid skall alltid anses utgöra väsentligt avtalsbrott. Vid bristande betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från samt avgifter för påminnelse och inkassobrev enligt lag.

4. Förhållanden vid upphört spårningsavtal

I de fall sökning sker efter att avtalet har upphört sker ingen bevakning.

5. Upptagningsområde

Söktjänsten gäller i Sverige, Norge och andra EU länder, se punkt 7 för gällande regler. Utökad söktjänst kan skriftligt beställas i länder där Trackntrace finns etablerad. Priser för sökmetod se punkt 7.2.

6. Betalningsvillkor och prisändringar

Betalningsvillkoren är vid all fakturering 20 dagar netto. Trackntrace har rätt att justera priset vid förnyelse av ny avtalsperiod. Fakturering sker efter vid varje tid gällande prislista tillämpad av Trackntrace.

7. Söktjänsten

Innan sökning påbörjas skall fullständig registrering på WEB portal ha gjorts. I abonnemanget ingår normalt sökinsats per spårsändare/år. Definition normal är 70 sökningar per dygn. Utökad söktjänst betalas av kunden enligt punk 7.2.

7.1 Sökning

Spårningsavtalet inkluderar sökning i de fall annat inte avtalats särskilt. Härvid ställs följande krav: Kunden har ombesörjer laddning i enlighet med gällande instruktioner.

7.2 Kostnaderna för sökning.

Sökning för kostnader utöver standard offereras i separat bilaga

7.3 Utförandet av söktjänsten

Efter mottaget larmmeddelande aktiverar Trackntrace SMS och E-post till utställd ansvarig för att återfinna objektet enligt de villkor som framgår av detta avtal och utifrån de möjligheter som spårsändaren medger från tid till annan. Trackntrace kan ej svara för att det eftersökta objektet kan återfinnas då resultatet är beroende av omständigheter utanför Trackntrace kontroll.

8. Ansvar och begränsningar

Trackntrace frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara må, som uppstår till följd av och/eller har samband med användandet av Trackntrace webbplatser, eller med ett tillfälligt hinder att använda Trackntrace webbplatser. Även om Trackntrace webbplatser har skapats och underhålls med största noggrannhet, kan felaktigheter eller ofullständig information förekomma. Således frånsäger sig Trackntrace allt ansvar för eventuella felaktigheter eller ofullständig information. Trackntrace  garanterar inte heller att webbplatserna fungerar felfritt, eller att  webbplatser och/eller till dessa anslutna servrar är felfria. Informationen på Trackntrace webbplatser tillhandahålls av Trackntrace och/eller tredje part. Trackntrace ansvarar inte för, och ger inga garantier om, informationens riktighet eller fullständighet. Trackntrace garanterar inte heller att den information du söker lämpar sig för det syfte du har med den.

a) I de fall utrustning levererad av Trackntrace eller annan utrustning som Trackntrace må svara för, inte fungerar och detta beror på omständigheter som rimligen ligger utanför Trackntrace kontroll är Trackntrace inte ersättningsskyldigt.

b) I det fall spårsändaren är satt ur funktion p.g.a. yttre påverkan bär Trackntrace inte något ansvar.

c) Trackntrace ansvar omfattar under inga omständigheter indirekta skador eller följdskador som t.ex. produktionsbortfall eller annan inkomstförlust.

d) Trackntrace svarar inte heller för skada, förlust eller förseningar till följd av force majeure som krig eller krigsliknande situationer, strejk, lockout, bojkott, blockad, naturkatastrof eller andra förhållanden som är utanför Trackntrace rimliga kontroll. Det nämnda gäller även för det fall Trackntrace är direkt berörd av sådana händelser.

e) Trackntrace är inte ansvarigt för eventuella pålagor och krav till följd av anvisningar, regler, riktlinjer eller beslut givna av myndigheter.

f) I de fall Trackntrace finner det nödvändigt p.g.a. service, tillsyn, kontroll eller reparation av systemet kan Trackntrace när som helst avbryta tjänsten. Sådan service mm skall utföras så snart detta är praktiskt möjligt så att systemet kan komma i funktion snarast möjligt.

g) Om inte annat är skriftligt avtalat är Trackntrace inte ansvarigt för uppföljning i de fall kontakt inte kan nås med Kunden eller annan angiven mottagare på av Kunden uppgivet telefonnummer eller motsvarande.

h) Trackntrace ansvar begränsas under alla omständigheter till bolagets gällande skadeförsäkring.

9. Information om affärsförhållande

I de fall kunden åberopar rabatter eller andra affärsfördelar som erbjuds genom tredje part, tex. försäkringsbolag, äger Trackntrace rätt att utbyta information med denna part rörande avtalet för att verifiera affärsförhållandet. Trackntrace äger också rätt att informera polis och andra rättsmyndigheter kunduppgifter och faktiska omständigheter som hänför sig till spårning och återfinning av objekt om brottsmisstanke föreligger.

10. Ändring av avtalsvillkor

Trackntrace har rätt att göra avgiftsändring samt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg gäller normalt från nästa avtalsperiod eller kalenderår, beroende på det som kommer först och meddelas kund per brev. En ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för kunden ger kunden rätt att säga upp avtalet tidigast efter eventuell bindningstid.

11. Tystnadsplikt

Utöver det som stadgats i punkt 9 förbinder sig Trackntrace och bolagets alla anställda försäljare, agenter och övriga representanter att inte för någon yppa något om förhållandena kring driften av Trackntrace inklusive kund och objektsupplysningar.

12. Tvister

Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall ske i Skiljedomstol.